Selecteer een pagina

Algemene
voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 LAAIEND: Laaiend B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KVK 81192460;

1.2 Opdrachtnemer: LAAIEND;

1.3 Partij: de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer afzonderlijk;

1.4 Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk;

1.5 Opdrachtgever: de wederpartij van LAAIEND;

1.6 Opdracht: de Overeenkomst;

1.7 Overeenkomst: hetgeen tussen partijen is en/of wordt overeengekomen;

1.8 Offerte: de beschreven Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten van LAAIEND

1.9 Werkzaamheden: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

 

ARTIKEL 2
VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden die LAAIEND voor Opdrachtgever, betaald of onbetaald, verricht.

2.2 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4 Bij vernietiging of nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Partijen zullen in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen. De oorspronkelijke afspraken zullen zoveel mogelijk in acht gehouden worden.

2.5 De Nederlandse tekst is bindend als het de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden betreft.

 

ARTIKEL 3
OFFERTES 3.1 Alle Offertes van LAAIEND en uitingen op haar website met betrekking tot haar diensten en werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door LAAIEND, welke bevestiging mede per e-mail kan worden verzonden.

3.4 LAAIEND is niet gebonden bij afwijking (op ondergeschikte punten) van het in de Offerte opgenomen aanbod bij aanvaarding. Tenzij LAAIEND anders aangeeft, komt de overeenkomst dan niet tot stand overeenkomstig deze afwijkende punten.

3.5 LAAIEND is gerechtigd de Overeenkomst om bij of na het sluiten van de Overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. In gebreke van het tijdig doen stellen van naar het oordeel van LAAIEND voldoende zekerheid, is.

 

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
LAAIEND gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel haar verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat Opdrachtgever tot genoegen van LAAIEND aan haar verplichtingen (tot zekerheidsstelling) heeft voldaan.

4.1 De overeenkomst zal naar het beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden door LAAIEND. Tenzij anders overeengekomen zijn, heeft LAAIEND een inspanningsverplichting en is het beoogde resultaat niet gegarandeerd.

4.2 Het staat LAAIEND vrij om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4.3 Gegevens waarvan LAAIEND heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn, of waar Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, dienen tijdig te worden verstrekt. LAAIEND heeft het recht de uitvoering op te schorten en eventuele kosten door de vertraging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, bij het niet op tijd leveren van de gegevens.

4.4 Indien Opdrachtgever onjuiste en / of onvolledige gegevens heeft vertrekt, is LAAIEND niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan LAAIEND de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de door LAAIEND gefactureerde kosten met betrekking tot die fase zijn voldaan.

4.6 Indien door LAAIEND of door LAAIEND ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart LAAIEND voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LAAIEND zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal LAAIEND de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LAAIEND daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal LAAIEND geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan LAAIEND kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 6 TARIEVEN
6.1 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LAAIEND, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. LAAIEND is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te indexeren.

6.2 De prijzen en tarieven in een Offerte zijn exclusief BTW en exclusief mediakosten en creatiekosten tenzij anders afgesproken.

6.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht LAAIEND niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

6.5 Voorts is LAAIEND gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.6 Bovendien mag LAAIEND de tarieven verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk Werkzaamheden dan wel verwachte Werkzaamheden in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van LAAIEND mag worden verwacht de Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. LAAIEND zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. LAAIEND zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

ARTIKEL 7 BETALING
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door LAAIEND aan te geven wijze.

7.2 Bezwaren tegen (de hoogte van de) factuur en/of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan LAAIEND, groot 1% per maand. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om aan LAAIEND alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden, te weten een vergoeding van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van LAAIEND op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5 LAAIEND heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. LAAIEND kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
8.1 De eigendom van geleverde goederen wordt door LAAIEND uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAAIEND de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

8.3 De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van LAAIEND de goederen aan LAAIEND ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan LAAIEND of aan de door LAAIEND aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de goederen mee te nemen.

8.4 LAAIEND verschaft overeenkomstig het gestelde onder 8.1 aan de Opdrachtgever het eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van LAAIEND ten behoeve van andere aanspraken die LAAIEND op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van LAAIEND zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor ieder dag dat de Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.

 

ARTIKEL 9 ONDERZOEK, RECLAMES
9.1 Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de (deel)factuur, na beëindiging van de (deel)Opdracht respectievelijk na constatering door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

9.2 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in het betreffende geval onredelijk bezwarend is.

9.3 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

9.4 Klachten met betrekking tot facturen van de Opdrachtnemer schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

9.5 Indien het alsnog verrichten van de Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LAAIEND slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

ARTIKEL 10 OPZEGGING
10.1 Opzegging is mogelijk tegen het einde van de looptijd, met een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging dient steeds schriftelijk plaats te vinden.

10.2 LAAIEND kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

10.3 Opdrachtgever kan een Overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een project niet opzeggen. Voor een doorlopende Overeenkomst geldt voor Opdrachtgever een opzegtermijn van drie maanden.

10.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft LAAIEND recht op een direct opeisbare vergoeding zoals hierna bepaald: a. Abonnement: in geval van een abonnement zal de tussentijdse opzegging worden opgevat als een opzegging tegen het einde van de looptijd en dient Opdrachtgever de totale abonnementskosten tot einde looptijd, te verminderen met niet geïnvesteerde/ingekochte mediakosten, te betalen;

    1. b. Project: in geval van een project (bijv. bouw social kanaal) is Opdrachtgever de volledige opdrachtsom, te verminderen met de reeds betaalde bedragen, verschuldigd;
    2. c. Campagne: in geval van een campagne is de Opdrachtgever de volledige opdrachtsom, te verminderen met de reeds betaalde bedragen en het niet verbruikte mediabudget, verschuldigd.

10.5 Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte Werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

10.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LAAIEND, zal LAAIEND in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor LAAIEND extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1 LAAIEND is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt na het sluiten van de overeenkomst LAAIEND ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichting niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is LAAIEND bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LAAIEND op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LAAIEND de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht deze overeenkomst te ontbinden.

11.5 LAAIEND behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 LAAIEND aanvaart aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever heeft geleden indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LAAIEND en indien voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

12.2 Indien de verzekeraar van LAAIEND om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid van LAAIEND beperkt tot het bedrag dat door LAAIEND in rekening is gebracht aan Opdrachtgever, gedurende drie maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit, met een maximum van € 15.000,-.

12.3 LAAIEND is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

12.4 Alle vorderingen van Opdrachtgever vervallen in ieder geval nadat er één jaar is verstreken nadat Opdrachtgever bekend was of in redelijkheid bekend kon zijn met deze vordering.

 

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1 In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer te zijner keuze het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, terrorisme, oorlogsgevaar, rellen, oproer, of andere verstoringen van de publieke orde, stroomuitval, pandemie, brand, natuurrampen, overstroming van haar kantoorpand, staking, beperkende overheidsmaatregelen, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen en andere oorzaken die de werkzaamheden van LAAIEND onmogelijk maken.

 

ARTIKEL 14 PERSOONSGEGEVENS
14.1 In geval van het verwerken of bewerken van persoonsgegevens, zullen partijen hierover afspraken maken en vastleggen in een separate overeenkomst.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart LAAIEND voor alle aanspraken van derden jegens LAAIEND, die het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Opdrachtgever van de geldende privacy wet- en regeling.

 

ARTIKEL 15 GEHEIMHOUDING
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LAAIEND gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LAAIEND zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LAAIEND niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

ARTIKEL 16 INTELLECTUELE EIGENDOM
16.1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.

16.2 De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is voor de verkrijging en handhaving van diens rechtspositie gerechtigd tot het vestigen van (aanverwante) intellectuele eigendomsrechten.

16.3 De Opdrachtnemer blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van de Opdrachtnemer. De gerechtigdheid van de Opdrachtnemer geldt tevens voor de Opdrachtgever en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.

16.4 Indien en voor zover de Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een exclusieve licentie om het werk en/of het geleverde te gebruiken in overeenstemming met het doel en de tussen Partijen overeengekomen periode, gebied en media. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk.

16.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

16.6 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 16.4 tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

16.7 Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de broncodes van voor de Opdrachtgever ontwikkelde software en websites.

 

ARTIKEL 17 BEVOEGDE RECHTER/WEENS KOOPVERDRAG
17.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is.

17.3 Voorzover de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) mede betrekking hebben op internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag expliciet uitgesloten.